Případová studie: GEOPOL® ST ve slévárně VAG s. r. o. Hodonín

1 Problém a návrh řešení

Společnost VAG s. r. o., která provozuje slévárnu v Hodoníně, se zabývá výrobou armatur z šedé a tvárné litiny. Jejich výrobky jsou používány v úpravnách vody, energetice, čistírnách odpadních vod, přehradách a v celé řadě dalších odvětví. Slévárna má v provozu dvě poloautomatické linky s jednotnou bentonitovou směsí.
Slévárna zažívala koncem roku 2022 pokles výroby, který vyvrcholil v částečné odstavení výroby na formovaích linkách. Reálným rizikem bylo přesunutí výroby menších odlitků z litiny mimo slévárnu VAG. Slévárna se tedy rozhodla obohatit výrobní sortiment o větší a složitější odlitky. Buhužel ale technologie jednotné bentonitové směsi neumožňuje výrobu středně těžkých a těžkých odlitků vlivem nižší pevnosti forem. Řešením je použití samotvrdnoucí technologie s vyšší pevností formy. Ovšem organické technologie, jako jsou furanové nebo alkalické fenolické procesy, není možné ve městské zástavbě, v jaké se slévárna nachází, použít. Tento problém má ale řešení, a tím je téměř bezemisní anorganická technologie GEOPOL® ST.

2 Rychlá akce!

Slévárna VAG s. r. o. kontaktovala společnost SAND TEAM, spol. s r.o. 4.1.2023 a téměř okamžitě, 11.1.2023, byl ve slévárně zprovozněn mobilní mísič OMEGA 305P společnosti SAND TEAM, spol. s r.o. s technologii GEOPOL®. Použito bylo pojivo GEOPOL 618 s řadou tvrdidel GEOFIX. Formování a zhutňování směsi bylo ruční a to do rámů. Tento mobilní průběžný mísič je dále za výhodných podmínek zapůjčován zájemcům o technologii GEOPOL®.

 

3 Výsledky zkoušek

Formíři slévárny technologii GEOPOL® na mobilním mísiči úspěšně odzkoušeli. Vysoká pevnost forem dovolila vyrábět i složité formy a jádra. Ke zhutnění stačila pěchování bez použití pneumatických pěchovaček, protože směs je při formování tekutá.
Pracoviště s mobilním mísičem OMEGA 305P s technologií GEOPOL® ST.

 

Příprava směsi a formování.

 

Hotová forma a zakládání jádra.

Odlévání složené formy.

Pevnost v ohybu:

Běžná směs: 1,8 % GEOPOL 618 + 18 % GEOFIX 03 + 100 % Nové ostřivo
Průměrná pevnost
v ohybu za 1 hod

Průměrná pevnost
v ohybu za 2 hod

Průměrná pevnost
v ohybu za 4 hod

Průměrná pevnost
v ohybu za 24 hod

0,58

MPa

0,73

MPa 0,91 MPa 1,62

MPa

Zpracovatelnost a doba rozebírání:

Okolní podmínky: 16,1 °C (teplota ostřiva 16,9 °C)
Zpracovatelnost Doba
rozebírání
200 kPa
Doba
rozebírání
350 kPa
Rychlost
nárůstu
pevnosti
Poměr
vyjímání /
zpracovatelnost
[min] [min] [min] [kPa / min]
6 12 17 31

1,8

4 Dodávka zařízení

Po úspěšných zkouškách se vedení slévárny usneslo, že investují do pořízení technologie GEOPOL® ST a vytvoření formovacího pracoviště za pomocí strojů společnosti Omega Sinto, kterou SAND TEAM, spol. s r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu. Bylo rozhodnuto, že formovány budou převážně bezrámové formy, pro úsporu manipulace s rámy. Do slévárny byl dodán dvouramenný průběžný mísič Omega 335AB, hydraulický manipulátor bezrámových forem Omega H3000 a pneumatický podavač Omega DP130. Zařízení bylo dodáno a zprovozněno ještě v roce 2023.

Nové pracoviště s mísičem OMEGA 335AB s technologií GEOPOL® ST.

Manipulátor Omega H3000 pro manipulaci bezrámových forem během aplikace vodního nátěru.

 

5 Stav ve slévárně po roce

Slévárna VAG s. r. o. Hodonín tak již od ledna 2023 provozuje technologii GEOPOL® na pracovišti Omega. Ve slévárně neustále přibývá množství nových zakázek pro výrobu pomocí této technologie. I majitelé slévárny jsou s výsledky spokojeni, a proto se rozhodli do technologie GEOPOL® dále investovat. V dalším kroku slévárna zvažuje pořízení systému regenerace vratné směsi, která by zajistila výrazné snížení nákladů na nové ostřivo. Počítá se s využitím regenerovaného ostřiva okolo 70 % (30 % oživení novým ostřivem), při instalaci primárního stupně regenerace. V případě pořízení rovněž sekundární otírky může dosahovat využití regenerátu až 90%, což je hodnota odpovídající používaným organickým systémům. Technologie GEOPOL® pomohla slévárně rozšířit výrobní náplň, a potvrdit pozici slévárny VAG jako významného výrobce odlitků armatur.