Projekty VaV

Operační program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: APLIKACE – VÝZVA I

Název projektu:            Vývoj anorganických tvrdidel pro slévárenské samotvrdnoucí směsi s anorganickým pojivem

Cíl projektu: Vyvinout anorganické tvrdidlo pro slévárenské samotvrdnoucí směsi s anorganickým pojivem

Cílové plánované parametry, které budou pomocí anorganického tvrdidla dosaženy:

 • Emise celkové BTEX z 1 kg směsi nižší než 30 mg.
 • Emise benzenu z 1 kg směsi nižší než 25 mg.
 • Emise PAH z 1 kg směsi nižší než 2,5 mg.
 • Emise benzo(a)pyrene z 1 kg směsi nižší než 0,10 mg.
 • Koncentrace DOC (rozpuštěného uhlíku) ve výluhu z odpadu menší než 80 mg/l.
 • Použitelnost regenerátu ve směsi vyšší než 75 %.

Výstupem projektu bude funkční vzorek anorganického tvrdidla pro technologii samovolného vytvrzování pískových forem a jader.

Stručný popis operace: Projekt je zaměřen na zlepšení životního prostředí s cílem vyvinout anorganické tvrdidlo pro slévárenské samotvrdnoucí směsi s anorganickým pojivem. Tím se zabezpečí vytvoření kompletně anorganického pojivového systému a dojde tak ke zlepšení pracovního prostředí ve slévárně, výraznému snížení emisí, zlepšení vlastností odpadových materiálů a celkově pozitivnímu vlivu na zlepšení životního prostředí. Vyvinuté anorganické tvrdidlo zajistí dostatečné parametry pro zhotovení slévárenských forem a jader. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací s malým podnikem a VO.

The LIFE project 6 European flagship ferrous foundries will implement at industrial scale the inorganic binder system on their production process implying major changes, starting with selection of the suitable inorganic binder system, changes in processes and investments in new equipment. In parallel different sand reclamation methods will be demonstrated. Based on the results obtained, the foreseen techniques will present an outstanding knowledge for BAT technologies participating to tackle environmental problems and to produce greener products to European market.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: 01_15_030, INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II

Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – SAND TEAM, spol. s r.o.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je ochrana nového technického řešení.

Stručný popis operace: Projekt bude zaměřen na ochranu nového technického řešení formou přihlášky vynálezu a udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: 01_16_084, APLIKACE III. Výzva – s účinnou spoluprací

Název projektu: Výzkum nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí využívajících geopolymerní pojivový systém

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj nové technologie slévárenských forem ze samotuhnoucích směsí využívajících geopolymerní pojivový systém.

Stručný popis operace: Projekt bude zaměřen na získávání znalostí potřebných pro vývoj inovativní technologie prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získané výsledky povedou k zavádění nové technologie slévárenských forem, které mají potenciál uplatnění na světových trzích. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy: APLIKACE – VÝZVA VIII.

Název projektu: 3D SANDPRINT – Nové anorganické pojivo pro aditivní technologie výroby slévárenských jader

Cíl projektu: Cílem projektu je vyvinout anorganické pojivo, které umožní vyrábět jádra technologií 3D tisku, která budou mít tyto vlastnosti:

 • definované fyzikální, chemické a strukturní vlastnosti,
 • definované podmínky pro vytvoření jádra principem 3D tisku,
 • složení směsi,
 • definované použití ostřiva,
 • definované požadavky na vstupní teploty surovin,
 • definované podmínky vytvrzování,
 • definovaný způsob výroby pojiva (tento bude předmětem obchodního tajemství společnosti žadatele a nebude v závěrech zveřejněn),
 • vypracovaný Technický a Bezpečnostní list včetně hodnocení emisí a odpadů,
 • definované vlastnosti ostřiva, případně jiných složek směsi, které by se ukázaly potřebné použít.

Výstupem projektu bude funkční vzorek anorganického pojiva pro 3D tisk pískových jader.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je výzkum a vývoj anorganického pojiva, které umožní vyrábět jádra technologií 3D tisku v oblasti slévárenství. Cílovým parametrem z hlediska pevnosti jádra vyrobeného 3D tiskem je pevnost v ohybu, která musí být minimálně 3,5 MPa, zkoumány tak budou nejen vlastnosti materiálu, ale také jeho struktura. Výzkum bude směřovat také do oblasti zajištění dlouhodobé skladovatelnosti jader s anorganickým pojivem. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací s malým podnikem a VO.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.